Procedura reklamacji
GRUPY CSV

Zasady ogólne:
1. Dostawca – Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin dołoży wszelkich starań by dostarczać do Klienta produkty najwyższej jakości, odpowiadające ich specyfikacji technicznej i w ilości zgodnej ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
2. Dostawca, w celu zachowania jakości produktów, zobowiązany jest do ich składowania i transportu zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji technicznej.
3. Klient zobowiązany jest to przechowywania oraz użytkowania produktów zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentacji technicznej produktu dostarczonymi przez Dostawcę.
4. Dostawca rozpatruje reklamacje wyłącznie te, które zostaną zgłoszone zgodnie z niżej opisanymi procedurami.
5. W zgłoszeniu reklamacji Klient określa jej rodzaj:
a) związana z dostawą;
b) jakościowa (produkty chemiczne)
c) kolorystyczna
d) dotycząca sprzętu zakupionego w GCSV Sp. z o.o.

Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację w formie pisemnej do Opiekuna Handlowego lub do Biura Obsługi Klienta Grupy CSV. Sp. z o.o. (na formularzu reklamacyjnym bezpośrednio lub przesłanym za pośrednictwem e-mail, faks, poczta). Biuro Obsługi Klienta: tbok@csv.pl

Pobierz protokół reklamacji produktu

Reklamacja jakościowa i kolorystyczna
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości produktu z jego danymi technicznymi Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę w terminie do 7 dni od czasu zauważenia wadliwości zakupionego produktu.
2. Klient zobowiązany jest do przekazania Dostawcy próbki wadliwego produktu wraz z opisem wady, podaniem nazwy wyrobu, numeru partii / numeru seryjnego lub kodu paskowego, daty produkcji i daty otrzymania dostawy na odpowiednim formularzu/protokole reklamacyjnym Dostawcy udostępnionym na stronie www.csv.pl (Zakładka Dział Techniczny _ Zasady oraz Procedura składania reklamacji).
3. Próbka produktu nie podlega zwrotowi.
4. Klient zobowiązany jest do szczegółowego wypełnienia właściwego protokołu reklamacyjnego i przekazania go do Opiekuna Handlowego lub Biura Obsługi Klienta. W przypadku reklamacji kolorystycznej dodatkowo Klient zobowiązany jest do dostarczenia poprawnie wykonanego natrysku próbnego lub próbki sporządzonego koloru gotowego.
5. W przypadku potwierdzenia wadliwości produktu Dostawca zobowiązuje się do odebrania wyrobu od Klienta i dostarczenia w zamian produktu o poprawnej jakości i ilości, jako odpowiednika produktów zareklamowanych przez Klienta. W szczególnych wypadkach Dostawca dopuszcza możliwość wypłaty rekompensaty w formie pieniężnej po uprzednich konsultacjach z Klientem.
6. Termin rozpoczęcia analizy reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od momentu otrzymania produktu i trwa maksymalnie do 30 dni roboczych. W przypadku konieczności wykonania analizy przez producenta wyrobu termin zakończenia reklamacji ustalany jest indywidualnie.
7. Dostawca zobowiązany jest do przechowywania zapisów reklamacji produktów przez okres 2 lat.
8. W przypadku różnicy zdań między Dostawcą a Odbiorcą w kwestii klasyfikacji danego produktu jako niezgodnego z wymaganiami jakościowymi, będzie miało miejsce badanie kontrolne wykonane przez dowolną niezależną instytucję badawczą.
9. W przypadku stwierdzenia braku zasadności zgłoszonej reklamacji Dostawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami zleconej analizy technicznej.

Pobierz protokół reklamacji kolorystycznej

Reklamacja sprzętu – zgłoszenie naprawy gwarancyjnej / pogwarancyjnej
1. Zgłaszając reklamację sprzętu zakupionego w Grupa CSV Sp.z o.o. Klient zobowiązany jest do wypełnienia protokołu zgłoszenia naprawy i przekazania go zgodnie z Zasadami ogólnymi do Grupa CSV Sp z o.o.
2. Prawo do reklamacji (zgłoszenia naprawy) przysługuje każdemu Klientowi, który dokonał zakupu sprzętu w GCSV Sp z o.o.
zgłoszenie reklamacji sprzętu w okresie nie dłuższym niż 1 rok od daty zakupu – podlega naprawie gwarancyjnej
zgłoszenie reklamacji w okresie powyżej 1 roku – podlega naprawie pogwarancyjnej
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, GCSV organizuje przesłanie sprzętu do wskazanego przez producenta sprzętu serwisu naprawy.
4. Serwis, po wstępnej ocenie wady sprzętu przekazuje do GCSV informację:
a) w przypadku napraw gwarancyjnych, czy dana reklamacja może zostać zrealizowana w ramach gwarancji czy decyzją producenta zaistniała wada sprzętu nie jest objęta naprawą gwarancyjną. W przypadku odmowy naprawy gwarancyjnej Serwis podaje koszt naprawy.
b) w przypadku napraw pogwarancyjnych Serwis wycenia koszt naprawy sprzętu
5. W przypadku wystąpienia kosztów związanych z naprawą, przed dokonaniem naprawy, GCSV kontaktuje się z Klientem w celu akceptacji przez Klienta poniesienia kosztów naprawy.
6. W przypadku akceptacji kosztów sprzęt zostaje naprawiony i wraz z fakturą za naprawę odesłany do Klienta
7. W przypadku braku akceptacji, sprzęt zostaje odesłany do Klienta bez naprawy.
8. Klient może zostać obciążony kosztami transportu i za przeglądu sprzętu jeśli nie dotrzyma warunków zlecenia naprawy zapisanych w Protokole zlecenia naprawy.
9. Producent sprzętu określa katalog usług w ramach napraw gwarancyjnych.

Pobierz protokół zgłoszenia naprawy gwarancyjnej / pogwarancyjnej

Procedura reklamacji

Grupy CSV

 1. Dostawca – Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin zobowiązuje się do dostarczenia produktów o poprawnej jakości, adekwatnym asortymencie i w adekwatnej ilości jako odpowiednika zamówienia złożonego przez Odbiorcę.
 2. Odbiorca zobowiązany jest do składowania i stosowania produktów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami dokumentacji technicznej dostarczonej przez Dostawcę.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości produktu z jego danymi technicznymi Odbiorca zobowiązany jest poinformować Dostawcę w terminie do 7 dni od czasu zauważenia wadliwości zakupionego produktu.
 4. Odbiorca zobowiązany jest do przekazania Dostawcy próbki wadliwego produktu wraz z opisem wady, podaniem nazwy wyrobu, numeru seryjnego lub kodu paskowego, daty produkcji i daty otrzymania dostawy.
 5. Odbiorca zobowiązany jest do szczegółowego opisu wadliwości produktu z podaniem sposobu stosowania wyrobu w/g karty technicznej produktu.
 6. Dostawca zobowiązany jest przyjąć produkt do analizy technicznej w celu sprawdzenia zasadności reklamacji.
 7. W przypadku potwierdzenia wadliwości produktu Dostawca zobowiązuje się do odebrania wyrobu od Odbiorcy i dostarczenia w zamian produktu o poprawnej jakości i ilości jako odpowiednika produktów zwróconych przez Odbiorcę.
 8. Termin rozpoczęcia analizy reklamacji do 7 dni od momentu otrzymania produktu. W przypadku wykonania analizy przez producenta wyrobu termin zakończenia reklamacji ustalany jest indywidualnie.
 9. Dostawca zobowiązany jest do przechowywania zapisów reklamacji produktów przez okres 2 lat.
 10. W przypadku różnicy zdań między Dostawcą a Odbiorcą, w kwestii klasyfikacji danego produktu jako niezgodnego z wymaganiami jakościowymi, będzie miało miejsce badanie kontrolne wykonane przez dowolną niezależną instytucję badawczą.
 11. W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Dostawca ma prawo obciążyć Reklamującego kosztami zleconej analizy technicznej.

Procedura

obiegu dokumentów dotyczących reklamacji produktów.

 1. Wadliwość produktu zgłasza użytkownik produktu do kierownika produktu.
 2. Kierownik produktu po przyjęciu reklamacji zgodnie z procedurą reklamacji, przekazuje dokumentację reklamacji do działu technicznego.
 3. Dział techniczny prowadzi pełną analizę reklamacji i ustala szczegóły dalszego postępowania w porozumieniu ze zgłaszającym reklamację.
 4. Pełna dokumentacja dotycząca reklamacji przechowywana jest w dziale technicznym
 5. Do obowiązków kierowników produktu należy wskazanie właściwych osób u producenta wyrobu mogących służyć pomocą w rozpatrywaniu reklamacji.

Masz pytania?   Jesteśmy do twojej dyspozycji.

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta:
 
    tbok@csv.pl             +48 91 461 25 06 

Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70 – 812 Szczecin            +48 91 43 21 900            +48 91 46 01 459         info@csv.pl

Masz pytania?   
Jesteśmy do twojej dyspozycji.

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta:

    tbok@csv.pl
    (91) 461 25 06
     +48 662 146 790