Zasady i procedury składania reklamacji Grupy CSV

Zasady ogólne:

 1. Dostawca – Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 56a, 70-812 Szczecin dołoży wszelkich starań by dostarczać do Klienta produkty najwyższej jakości, odpowiadające ich specyfikacji technicznej i w ilości zgodnej ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
 2. Dostawca, w celu zachowania jakości produktów, zobowiązany jest do ich składowania i transportu zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji technicznej.
 3. Klient zobowiązany jest to przechowywania oraz użytkowania produktów zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentacji technicznej produktu dostarczonymi przez Dostawcę.
 4. Dostawca rozpatruje reklamacje wyłącznie te, które zostaną zgłoszone zgodnie z niżej opisanymi procedurami.
 5. W zgłoszeniu reklamacji Klient określa jej rodzaj:
  • związana z dostawą;
  • jakościowa (produkty chemiczne)
  • kolorystyczna
  • dotycząca sprzętu zakupionego w GCSV Sp. z o.o.
Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację w formie pisemnej do Opiekuna Handlowego lub do Biura Obsługi Klienta Grupy CSV. Sp. z o.o. (na formularzu reklamacyjnym bezpośrednio lub przesłanym za pośrednictwem e-mail, faks, poczta). Biuro Obsługi Klienta: tbok@csv.pl

Reklamacja jakościowa i kolorystyczna

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości produktu z jego danymi technicznymi Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę w terminie do 7 dni od czasu zauważenia wadliwości zakupionego produktu.
 2. Klient zobowiązany jest do przekazania Dostawcy próbki wadliwego produktu wraz z opisem wady, podaniem nazwy wyrobu, numeru partii / numeru seryjnego lub kodu paskowego, daty produkcji i daty otrzymania dostawy na odpowiednim formularzu/protokole reklamacyjnym Dostawcy udostępnionym na stronie www.csv.pl (Zakładka Dział Techniczny _ Zasady oraz Procedura składania reklamacji).
 3. Próbka produktu nie podlega zwrotowi.
 4. Klient zobowiązany jest do szczegółowego wypełnienia właściwego protokołu reklamacyjnego i przekazania go do Opiekuna Handlowego lub Biura Obsługi Klienta. W przypadku reklamacji kolorystycznej dodatkowo Klient zobowiązany jest do dostarczenia poprawnie wykonanego natrysku próbnego lub próbki sporządzonego koloru gotowego.
 5. W przypadku potwierdzenia wadliwości produktu Dostawca zobowiązuje się do odebrania wyrobu od Klienta i dostarczenia w zamian produktu o poprawnej jakości i ilości, jako odpowiednika produktów zareklamowanych przez Klienta. W szczególnych wypadkach Dostawca dopuszcza możliwość wypłaty rekompensaty w formie pieniężnej po uprzednich konsultacjach z Klientem.
 6. Termin rozpoczęcia analizy reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od momentu otrzymania produktu i trwa maksymalnie do 30 dni roboczych. W przypadku konieczności wykonania analizy przez producenta wyrobu termin zakończenia reklamacji ustalany jest indywidualnie.
 7. Dostawca zobowiązany jest do przechowywania zapisów reklamacji produktów przez okres 2 lat.
 8. W przypadku różnicy zdań między Dostawcą a Odbiorcą w kwestii klasyfikacji danego produktu jako niezgodnego z wymaganiami jakościowymi, będzie miało miejsce badanie kontrolne wykonane przez dowolną niezależną instytucję badawczą.
 9. W przypadku stwierdzenia braku zasadności zgłoszonej reklamacji Dostawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami zleconej analizy technicznej.

Reklamacja sprzętu – zgłoszenie naprawy gwarancyjnej / pogwarancyjnej

 1. Zgłaszając reklamację sprzętu zakupionego w Grupa CSV Sp.z o.o. Klient zobowiązany jest do wypełnienia protokołu zgłoszenia naprawy i przekazania go zgodnie z Zasadami ogólnymi do Grupa CSV Sp z o.o.
 2. Prawo do reklamacji (zgłoszenia naprawy) przysługuje każdemu Klientowi, który dokonał zakupu sprzętu w GCSV Sp z o.o. zgłoszenie reklamacji sprzętu w okresie nie dłuższym niż 1 rok od daty zakupu – podlega naprawie gwarancyjnej zgłoszenie reklamacji w okresie powyżej 1 roku – podlega naprawie pogwarancyjnej
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, GCSV organizuje przesłanie sprzętu do wskazanego przez producenta sprzętu serwisu naprawy.
 4. Serwis, po wstępnej ocenie wady sprzętu przekazuje do GCSV informację:
  • w przypadku napraw gwarancyjnych, czy dana reklamacja może zostać zrealizowana w ramach gwarancji czy decyzją producenta zaistniała wada sprzętu nie jest objęta naprawą gwarancyjną. W przypadku odmowy naprawy gwarancyjnej Serwis podaje koszt naprawy.
  • w przypadku napraw pogwarancyjnych Serwis wycenia koszt naprawy sprzętu
 5. W przypadku wystąpienia kosztów związanych z naprawą, przed dokonaniem naprawy, GCSV kontaktuje się z Klientem w celu akceptacji przez Klienta poniesienia kosztów naprawy.
 6. W przypadku akceptacji kosztów sprzęt zostaje naprawiony i wraz z fakturą za naprawę odesłany do Klienta
 7. W przypadku braku akceptacji, sprzęt zostaje odesłany do Klienta bez naprawy.
 8. Klient może zostać obciążony kosztami transportu i za przeglądu sprzętu jeśli nie dotrzyma warunków zlecenia naprawy zapisanych w Protokole zlecenia naprawy.
 9. Producent sprzętu określa katalog usług w ramach napraw gwarancyjnych.